Background Analysis on Esports for the European Parliament

Title

Background Analysis on Esports for the European Parliament

Description

Nothelfer, N., & Scholz, T. M. (2022). Background Analysis on Esports for the European Parliament.

Creator

Nothelfer, N., & Scholz, T. M

Date

2022

Publisher

European Parliament

Language

English

Identifier

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2022)699635